Uudised ja materjalid

KMH aruanne 14.08.2023
Lisa 1. Construction of the Saaremaa Offshore Windfarm. An overview of anticipated construction activities for the Saaremaa Offshore Windfarm; Van Oord, 2023.
Lisa 2. Heakskiidetud KMH programm.
Lisa 3. Teostatud uuringud:
Lisa 3.1. Saaremaa Offshore Wind Farm, Estonia Metocean Conditions (SWE tuulepargi meteoroloogilised tingimused); DHI AS , 2023.
Lisa 3.2. Plume Dispersion Modelling and Morphodynamics Assessment. Assessment of the impact of the sediment spill during the installation works and the impact on local morphodynamicsbas part of the Environmental Impact Assessment (Hajumispilve modelleerimine ja morfodünaamiline hindamine. Hinnang ehitustööde käigus setete vabanemisest tingitud mõjule ja mõjule kohalikule morfodünaamikale keskkonnamõju hindamise raames. SWE tuulepark); DHI AS, 2023.
Lisa 3.3. Marine Geophysical Survey. Saaremaa offshore wind farm development (Mere geofüüsikaline uuring SWE arendusele); VBW Weigt GmbH, 2022.
Lisa 3.4. Onshore Geotechnical (Survey SWE tuulepark. Maismaa geotehniline uuring.). IPT projektijuhtimine, 2022.
Lisa 3.5. GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH sediment samples protocol (setteproovide protokoll), 2022
Lisa 3.6. Kavandatava tuulepargi ala merepõhja elustiku, elupaikade ja veekvaliteedi uuring; TÜ EMI 2023.
Lisa 3.7. Saaremaa Offshore Wind Farm, Estonia. Oil Spill Risk Assessment (Õlilekke riskihindamine); DHI AS 2023.
Lisa 3.8. Saare Wind Energy tuulepargi linnustiku uuringud; EOÜ 2023.
Lisa 3.9. Nahkhiirte uuring merel Saaremaast läänes maist oktoobrini 2021. aastal; MTÜ Sicista Arenduskeskus, märts 2022.
Lisa 3.10. Saare Wind Energy tuulepargi hüljeste uuringu aruanne; koostanud Mart Jüssi, Ivar Jüssi; 2022
Lisa 3.11. Veealuse inimtekkelise müra mõju hindamine SWE avamere tuulepargi piirkonnas. Aruanne; TalTech, 2023.
Lisa 3.12. Saare Wind Energy kavandatava meretuulepargiala kalastiku uuring; Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu 2022
Lisa 3.13. Saare Wind Energy meretuulepargi kaablitrassi võimaliku ihtüoloogilise ja kalandusliku mõju uuringu vahearuanne; Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu 2023
Lisa 3.14. Saare Wind Energy meretuulikupargi maastiku ja visuaalse mõju hindamine; Töö nr: 21138MT1AB; Artes Terrae OÜ, 2023:
Lisa 3.14.1. SWE tuulepargi visuaalne analüüs, Aruanne PDF
Lisa 3.14.2. Kaardid
Lisa 3.14.3. Lisa 8 Visualisatsioonid ja tehnilised joonised (zip)
Lisa 3.15. Saarlaste ja suvesaarlaste ning külastajate arvamuse väljaselgitamine kavandatava Saare Wind Enery meretuulepargi osas; Hendrikson ja Ko, 2022
Lisa 3.16. Kultuuriväärtusega objektide tuvastamine Saaremaa tuulepargi alal. Sonariandmete analüüsi aruanne; koostanud arheoloogid Kaido Peremees, Priit Lätt; 2023
Lisa 3.17. SWE avamere tuulepargi meresõiduohutuse riskianalüüs; Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia 2022
Lisa 3.18. Saare Wind Energy meretuulepargi mõjud lennundusele; Eesti Lennuakadeemia, juuni 2023
Lisa 3.19. Elektrienergia kvaliteedist ja selle parandamise vajadusest Saaremaal seoses kavandatava Saare Wind Energy meretuulepargiga; Roheplaan / Vahelduvpinge, 2023
Lisa 5. KMH aruande avalikustamisega seotud dokumendid (täiendatakse edasise protsessi käigus)
Lisa 6. Piiriülene kaasamine (täiendatakse edasise protsessi käigus)