Uudised ja materjalid

 

 

KMH aruanne 22.05.2024
SWE meretuulepargi KMH aruande heakskiitmine 10.06.2024
Lisa 1. Saaremaa avamere tuulepargi ehitamine. Ülevaade Saaremaa meretuulepargi eeldatavast ehitustegevusest (Eestikeelne tõlge)
Lisa 2. Heakskiidetud KMH programm
Lisa 2.1. SWE KMHP LISAD
Lisa 3. Teostatud uuringud:
Lisa 3.1. Saaremaa Offshore Wind Farm, Estonia Metocean Conditions (SWE tuulepargi meteoroloogilised tingimused); DHI AS , 2023. (Eestikeelne tõlge)
Lisa 3.2. Plume Dispersion Modelling and Morphodynamics Assessment. Assessment of the impact of the sediment spill during the installation works and the impact on local morphodynamicsbas part of the Environmental Impact Assessment (Hajumispilve modelleerimine ja morfodünaamiline hindamine. Hinnang ehitustööde käigus setete vabanemisest tingitud mõjule ja mõjule kohalikule morfodünaamikale keskkonnamõju hindamise raames. SWE tuulepark); DHI AS, 2023. (Eestikeelne tõlge)
Lisa 3.3. Marine Geophysical Survey. Saaremaa offshore wind farm development (Mere geofüüsikaline uuring SWE arendusele); VBW Weigt GmbH, 2022. (Eestikeelne tõlge)
Lisa 3.4. Onshore Geotechnical (Survey SWE tuulepark. Maismaa geotehniline uuring.). IPT projektijuhtimine, 2022. (Eestikeelne tõlge)
Lisa 3.5. GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH sediment samples protocol (setteproovide protokoll), 2022 (Eestikeelne tõlge)
Lisa 3.6. Kavandatava tuulepargi ala merepõhja elustiku, elupaikade ja veekvaliteedi uuring; TÜ EMI 2023.
Lisa 3.6.1. Tuulepargiala maismaaga ühendava kaablitrassi merepõhja elustiku ja -elupaikade uuring
Lisa 3.7. Saaremaa Offshore Wind Farm, Estonia. Oil Spill Risk Assessment (Õlilekke riskihindamine); DHI AS 2023. (Eestikeelne tõlge)
Lisa 3.8. Saare Wind Energy tuulepargi linnustiku uuringud; Workboats Consulting OÜ & EOÜ 2023.
Lisa 3.9. Nahkhiirte uuring merel Saaremaast läänes maist oktoobrini 2021. aastal; MTÜ Sicista Arenduskeskus, märts 2022.
Lisa 3.10. Saare Wind Energy tuulepargi hüljeste uuringu aruanne; koostanud Mart Jüssi, Ivar Jüssi; 2022
Lisa 3.11. Veealuse inimtekkelise müra mõju hindamine SWE avamere tuulepargi piirkonnas. Aruanne; TalTech, 2023.
Lisa 3.12. Saare Wind Energy kavandatava meretuulepargiala kalastiku uuring; Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu 2023
Lisa 3.13. Saare Wind Energy meretuulepargi kaablitrassi võimaliku ihtüoloogilise ja kalandusliku mõju uuringu vahearuanne; Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu 2023
Lisa 3.14. Saare Wind Energy meretuulikupargi maastiku ja visuaalse mõju hindamine; Töö nr: 21138MT1AB; Artes Terrae OÜ, 2023:
Lisa 3.14.1. SWE tuulepargi visuaalne analüüs, Aruanne PDF
Lisa 3.14.2. Kaardid
Lisa 3.14.3. Lisa 8 Visualisatsioonid ja tehnilised joonised (zip)
Lisa 3.15. Saarlaste ja suvesaarlaste ning külastajate arvamuse väljaselgitamine kavandatava Saare Wind Enery meretuulepargi osas; Hendrikson ja Ko, 2022
Lisa 3.16. Kultuuriväärtusega objektide tuvastamine Saaremaa tuulepargi alal. Sonariandmete analüüsi aruanne; koostanud arheoloogid Kaido Peremees, Priit Lätt; 2023
Lisa 3.17. SWE avamere tuulepargi meresõiduohutuse riskianalüüs; Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia 2024
Lisa 3.18. Saare Wind Energy meretuulepargi mõjud lennundusele; Eesti Lennuakadeemia, juuni 2023
Lisa 3.19. Elektrienergia kvaliteedist ja selle parandamise vajadusest Saaremaal seoses kavandatava Saare Wind Energy meretuulepargiga; Roheplaan / Vahelduvpinge, 2023
Lisa 3.20. SWE kaablitrassi elupaikade aruanne 15.12.2023.pdf
Lisa 4. KMH avalikustamisel laekunud ettepanekud
Lisa 5. KMH aruande avalikustamisega seotud dokumendid (täiendatakse edasise protsessi käigus)
Lisa 6. Piiriülene kaasamine (täiendatakse edasise protsessi käigus)
Lisa 7. KMH aruande avalikustamisel laekunud ettepanekud
isikuandmetega (AK)
Lisa 8. KMHA avalikustamise teated
Lisa 9. KMHA heakskiitmise menetlus

Ingliskeelsete lisade ja nende juurde kuuluvate eestikeelsete tõlgete puhul loetakse ingliskeelset lisa alusdokumendiks.